GST Boehringer Ingelheim
  Inleiding
  Global Stem Cell Technology (“GST”) hanteert hoge ethische normen tegenover elke partij die ook maar enige betrokkenheid heeft met GST. Deze Gedragscode (“Gedragscode” of “de Code”) werd goedgekeurd door onze Raad van Bestuur en geeft weer wat onze manier van handelen zou moeten zijn. Alle bestuursleden, directieleden, werknemers en consultants worden verzocht om deze Gedragscode grondig door te nemen en deze normen na te leven bij hun dagdagelijkse taken en verantwoordelijkheden.

  GST gedragscode (15 november 2019) voor bestuursleden, directieleden, werknemers en leveranciers

  Bedrijfs – en wetenschappelijke informatie

  De integriteit en het succes van GST is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de bedrijfsdocumenten en andere bedrijfsinformatie. De aandeelhouders, bestuursleden, directieleden, werknemers, consultants, klanten, leveranciers en het grote publiek kunnen geen weloverwogen beslissingen met betrekking tot GST nemen als de basisinformatie bvb misleidende of valse verklaringen zou bevatten.

  Vertrouwelijke informatie

  Bestuursleden, directieleden, werknemers en consultants zijn verplicht om de vertrouwelijke informatie van GST te beschermen. Dergelijke informatie omvat ondermeer:
  • Financiële informatie, operationele plannen en budgetten;
  • Patiëntgegevens en andere informatie met betrekking tot de patiënten;
  • Uitvindingen, handelsgeheimen en know-how;
  • Onderzoek en ontwikkeling, wetenschappelijke gegevens en procedures en productplannen;
  • Gegevens in verband met salaris, andere voordelen en alle andere informatie aangaande het personeel;
  • Gedetailleerde informatie over industriële partners, inclusief de vereisten, voorkeuren en plannen van deze partners, behalve wanneer dergelijke informatie openbaar beschikbaar is; alsook de bedrijfshandelingen van GST met zakelijke partners, leveranciers, distributeurs en consultants en de details van alle zakelijke deals, met uitzondering van eventueel openbaar gemaakte voorwaarden.

  Alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot GST mag uitsluitend door werknemers worden gebruikt ter uitvoering van hun werk en uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden. Vertrouwelijke informatie mag niet worden doorgegeven aan personen buiten GST (behalve indien een vertrouwelijkheidsovereenkomst in voege is) of worden gebruikt voor het bevorderen van een privébelang of het bekomen van een persoonlijk voordeel. Medewerkers moeten er ook voor zorgen dat alle niet-openbare informatie aangaande de financiële toestand, de inkomsten, de zakelijke vooruitzichten, waardepapieren en andere prestaties van GST vertrouwelijk blijft, tenzij en totdat deze volledig en correct door het management aan het grote publiek worden verspreid.

  Openbaarmaking

  GST speelt een actieve rol in ondermeer de zakelijke, wetenschappelijke en financiële gemeenschap. Dit houdt in dat er regelmatig tussen deze gemeenschappen wordt gecommuniceerd en open communicatie door vertegenwoordigers van GST wordt dan ook aangemoedigd. Externe communicatie-activiteiten houden echter ook risico's in. Deze risico's omvatten de onbedoelde openbaarmaking van onbeschermde intellectuele eigendom, foutieve of misleidende financiële openbaarmaking of andere onjuiste informatie over enig ander onderwerp met betrekking tot GST. Dergelijke openbaarmaking zal de belangen alsook de publieke reputatie van GST schaden.

  GST heeft een beleid waarbij persberichten van de onderneming die niet-openbare informatie en/of openbare verklaringen bevatten, alsook verklaringen aan de beleggingsgemeenschap, moeten worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur [algemeen directeur / CEO] van de onderneming. Daarom mag geen enkel bestuurslid, werknemer of consultant enige niet-openbare informatie van GST extern bekendmaken. Als een bestuurslid, een werknemer of een consultant van mening is dat belangrijke niet-openbare informatie zal worden onthuld in een publicatie of communicatie met de wetenschappelijke gemeenschap of investeringsgemeenschap, moet het bestuurslid, werknemer of consultant de Raad van Bestuur [algemeen directeur / CEO] hiervan op de hoogte brengen voorafgaand aan een dergelijke openbaarmaking zodat passende maatregelen kunnen worden genomen, inclusief het stopzetten van de openbaarmaking. Als belangrijke niet-openbare informatie onbedoeld wordt bekendgemaakt, moeten bestuursleden, directieleden, werknemers of consultants die op de hoogte zijn van een dergelijke openbaarmaking onmiddellijk contact opnemen met de Raad van Bestuur [algemeen directeur / CEO] zodat GST onmiddellijk de nodige maatregelen kan treffen.

  Media

  Bestuursleden, directieleden, werknemers of consultants mogen geen verklaringen verspreiden met betrekking tot niet-openbare informatie. Tevens mogen ze geen verklaringen uiten op radio of televisie over de activiteiten van GST zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur. Alle benaderingen van de media of vragen komende van de media moeten direct worden doorverwezen naar de algemeen directeur / CEO.

  Uitvindingen en octrooien

  De intellectuele eigendomsrechten van GST zijn waardevol en van alle werknemers wordt dan ook verwacht dat ze deze beschermen. GST respecteert ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Intellectuele eigendom omvat onder meer patenten, handelsmerken, domeinnamen, auteursrechten, ontwerprechten, database-extractierechten, kennisrechten of andere vertrouwelijke informatie (soms ook wel "handelsgeheimen" of "eigendomsinformatie" genoemd) en intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit overeenkomsten inzake intellectuele eigendom. GST is verplicht om alle wetten omtrent intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op onze zakelijke activiteiten te begrijpen en na te leven. Elk gebruik van de systemen van GST in strijd met toepasselijke intellectuele eigendomsrechten is ten strengste verboden. De beslissing over wanneer, wat en waar mogelijke bescherming van intellectueel eigendom wordt nagestreefd, wordt door GST genomen.

  Toewijzing van rechten

  Consulting diensten die worden uitgevoerd door bestuursleden / directieleden / consultants / werknemers kunnen leiden tot een ontdekking, uitvinding, ontwikkeling of verbetering. Bestuursleden / directieleden / consultants / werknemers van GST zullen onmiddellijk in schriftelijke vorm ('Invention Disclosure') GST op de hoogte brengen van alle ideeën, concepties, knowhow, software, handelsgeheimen, uitvindingen, verbeteringen, apparaten, methoden, processen en ontdekkingen. Titel en belang van alle Ontdekkingen en daarop verkregen intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven uitsluitend en exclusief eigendom van GST.

  Bestuursleden / directieleden / werknemers / consultants komen overeen om op of vóór de datum van 30 dagen na ontvangst van de relevante openbaarmaking van de Ontdekkingen aan GST alle rechten, titels en belangen van werknemers / consultants in en op alle Ontdekkingen, en alle daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten toe te wijzen aan GST zonder eventuele verdere compensatie.

  Eerlijke concurrentie en belangenconflicten

  Principes van eerlijke concurrentie
  GST zet zich in voor de principes van eerlijke concurrentie bij de aankoop van producten en diensten. Alle inkoopbeslissingen worden uitsluitend gemaakt op basis van normale commerciële overwegingen zoals kwaliteit, kosten, beschikbaarheid, service, reputatie en andere factoren die rechtstreeks van invloed zijn op het product, de service of de leverancier.
  Persoonlijk belang
  Bestuursleden, directieleden, werknemers en consultants moeten handelen in het beste belang van GST en geen rekening houden met persoonlijke voorkeuren of voordelen. Werknemers moeten situaties vermijden waarin hun persoonlijke, familiale- of financiële belangen in conflict kunnen zijn met die van GST. Wanneer er zich een mogelijks belangenconflict zou voordoen, moet het bestuurslid, werknemer of consultant dit belangenconflict kenbaar maken en, indien van toepassing, advies vragen aan de algemeen directeur / CEO of aan de Raad van Bestuur. Niet openbaar gemaakte belangen of verplichtingen in organisaties of eigendommen waarmee GST te maken heeft, of waarmee GST dergelijke transacties overweegt, creëren ten minste het vermoeden van een belangenconflict. Het bestaan van zo’n belangenconflict moet, indien van toepassing, worden meegedeeld aan de algemeen directeur / CEO of aan de Raad van Bestuur. Elke situatie die ook maar een perceptie van belangenconflict kan veroorzaken moet worden vermeden. In het geval dat er een daadwerkelijk of schijnbaar belangenconflict ontstaat tussen de persoonlijke en professionele relatie of activiteiten van een bestuurslid, een werknemer of een consultant, moet de betrokken persoon op een ethische manier omgaan met een dergelijk belangenconflict in overeenstemming met de bepalingen van deze Gedragscode.
  Bedrijfspraktijk
  GST, zijn bestuursleden, directieleden, werknemers en consultants moeten zich houden aan de wetten van alle rechtsgebieden waarin zij actief zijn en aan de toepasselijke internationale en nationale industriële gedragscodes. Geen enkele werknemer van GST zal in de loop van zijn dienstverband een illegale of onethische handeling plegen of anderen om welke reden dan ook opdragen dit te doen. Het is de verantwoordelijkheid van alle bestuursleden, directieleden, werknemers of consultants om ervoor te zorgen dat zij, door waar nodig advies in te winnen, volledig op de hoogte zijn van alle relevante wetten en gedragscodes.
  Dierenwelzijn
  Het beleid van GST is om de dieren die door GST worden gebruikt humaan te behandelen. Dit betekent dat elk onderzoek waarbij dieren worden betrokken, alleen wordt uitgevoerd na een passende ethische overweging en beoordeling.
  Deze beoordeling zorgt ervoor dat een hoog niveau van zorg wordt geboden aan alle gebruikte dieren en dat wetenschappelijk geschikte en gevalideerde alternatieven voor het gebruik van dieren niet beschikbaar zijn.
  Ontvangst van waardevolle items
  Bestuursleden, directieleden, werknemers of consultants mogen voor zichzelf, noch voor hun familie iets van enige waarde van derden vragen of aanvaarden, inclusief geschenken of persoonlijke gunsten, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze een significante invloed hebben op zakelijke transacties. Een aanbod van een of andere vorm van entertainment mag alleen worden geaccepteerd als het aanbod binnen de grenzen van geaccepteerde zakelijke gastvrijheid valt.
  Andere belangen - werknemers en managers
  Betrokkenheid of tewerkstelling buiten GST bij om het even welke activiteit, die de algemene plicht van een werknemer van onverdeelde loyaliteit aan de onderneming zou kunnen verminderen of de onafhankelijkheid van beslissingen of acties die namens de onderneming moeten worden genomen, zou kunnen beïnvloeden, moet worden vermeden. Er mag geen belangenconflict bestaan tussen de privébelangen van werknemers en hun verplichtingen tegenover de onderneming. Om ervoor te zorgen dat werknemers hun volledige aandacht aan hun werk besteden, worden werknemers ontmoedigd om betalend werk te verrichten buiten GST en is het werknemers verboden om betaald werk voor een bedrijf te verrichten dat in strijd kan zijn met de belangen van GST zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het management van GST.

  Wanneer een lid van het managementteam betrokken zou raken bij, of zou deelnemen aan een activiteit die de algemene plicht van onverdeelde loyaliteit jegens GST zou kunnen verminderen of de onafhankelijkheid van beslissingen of acties die namens de onderneming worden genomen, zou kunnen beïnvloeden, moet de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gegeven worden door de Raad van Bestuur.

  Medewerkers en leden van het management moeten, tenzij anders vermeld in hun overeenkomst, de toestemming van hun direct leidinggevende ontvangen voor het uitvoeren van andere professionele activiteiten (zoals bijvoorbeeld dienstverlening in beroepsverenigingen, in redacties of in andere bestuursorganen) die voortkomen uit hun functie of status bij GST of waarvoor tijd moet worden vrijgemaakt gedurende de werkdag. Steekpenningen aanbieden, deze proberen aan te bieden of aan te vragen, aan te nemen of proberen een medewerker of functionaris van een persoon, bedrijf, entiteit of overheidsinstantie waarmee GST een professionele relatie heeft (of probeert te worden betrokken bij zakelijke transacties) om te kopen, vormt gewoonlijk een overtreding van de wet. Bovendien kan dergelijk gedrag het vertrouwen van het grote publiek aangaande de integriteit van GST schaden. Werknemers en leden van het management zullen geen steekpenningen verstrekken, proberen aan te bieden of om smeergeld vragen of smeergeld accepteren.

  Werkomgeving - werknemers

  Definities
  • Intimidatie of discriminatie kan gebaseerd zijn op één of meerdere van de volgende motieven: ras, religie, kleur, politieke overtuiging, geslacht, taal, zwangerschap, etnische of nationale afkomst, burgerlijke staat, sociale status, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd.
  • Seksuele intimidatie wordt gedefinieerd als elke ongewenste actie of elke ongewenste uitdrukking met seksuele connotaties, die een realistisch of schijnbaar realistisch nadeel voor een werknemer veroorzaakt.
  Respect en integriteit van de persoon
  GST moedigt het respect van het individu, zijn integriteit en zijn waardigheid aan door ervoor te zorgen dat de werkomgeving en de relaties tussen werknemers vrij zijn van discriminatie of intimidatie. Intimidatie is een onaanvaardbaar gedrag, wat onder meer tot uiting komt door woorden, daden of gebaren, die door een persoon of groep van personen als vernederend of minachtend kan worden beschouwd. Discriminatie en intimidatie worden niet getolereerd in de werkomgeving. GST beschermt zijn werknemers die geloven dat ze het slachtoffer zijn van intimidatie of discriminatie. Werknemers mogen geen discriminatie en intimidatie tolereren en moeten hun klacht zo snel mogelijk melden. Eenmaal op de hoogte, zal GST alle nodige maatregelen treffen om dergelijk gedrag te stoppen en op gepaste wijze met de schuldige om te gaan. De zaak zal discreet en zorgvuldig worden behandeld. GST zal hiervoor ten rade gaan bij het team van toegewijde vertrouwenspersonen binnen de anacura groep.
  Werkethiek
  Van werknemers wordt verwacht dat zij op het werk integriteit, eerlijkheid en de correcte ethiek vertonen. Wangedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Gevallen van ernstig wangedrag, zoals bijvoorbeeld diefstal, fraude of geweld op het werk, kunnen, behoudens beoordelingsbevoegdheid van de rechter, leiden tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  Afwerving werknemers
  Van alle bestuursleden, directieleden, werknemers en consultants wordt verwacht dat zij GST-werknemers niet zullen benaderen of zullen in dienst nemen zonder de Raad van Bestuur te raadplegen.

  Naleving

  Van alle bestuursleden, directieleden, werknemers en consultants wordt verwacht dat zij alle bepalingen van deze Gedragscode naleven. De Code wordt strikt gehandhaafd en inbreuken hierop worden door GST zeer serieus genomen. Personen die de Code overtreden kunnen worden onderworpen aan corrigerende en / of disciplinaire maatregelen, die in ernstige gevallen kunnen leiden tot ontslag en/of het direct verlaten van de terreinen van GST.

  Inbreuken op de Code die betrekking hebben op illegaal gedrag zullen worden gemeld aan de desbetreffende autoriteiten. Alle bedenkingen over eventuele schendingen van ethiek, wetten, regels, voorschriften of deze Code door een bestuurslid, werknemer of consultant moeten onmiddellijk worden gemeld aan de algemeen directeur / CEO of aan de Raad van Bestuur. Dergelijke inbreuken die zouden gemaakt zijn door de algemeen directeur/ CEO moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan de Raad van Bestuur. GST moedigt alle werknemers aan om vermoedelijke inbreuken op deze Code (of van andere wetten, regels, voorschriften of bedrijfsbeleid) onmiddellijk te melden en zal te goeder trouw zulke meldingen grondig onderzoeken. Een anoniem rapport moet voldoende informatie over het incident of de situatie bevatten om GST in staat te stellen de inbreuk goed te onderzoeken. Alle openbaarmakingen worden vertrouwelijk behandeld, behalve indien anders overeengekomen met het bestuurslid, werknemer of consultant en behalve indien het noodzakelijk is om op deze wijze een passende oplossing te vinden. GST beschouwt de genomen acties als legitiem als de persoon te goeder trouw heeft gehandeld en niet voor persoonlijk gewin noch uit persoonlijk motief heeft gehandeld. Medewerkers die met zo’n melding naar buiten komen en de procedure hebben gevolgd, zullen voldoende bescherming krijgen. GST zal betrokken werknemers ondersteunen en beschermen tegen represailles en zal al het mogelijke doen om de vertrouwelijkheid te waarborgen.